Nagradna igra Sensperience2019-02-07T12:39:44+02:00

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »Sensperience«

Enigmarium, 07.02.2019

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Sensperience« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je družba Enigmarium d.o.o., s sedežem na Dunajski cesti 76 v Ljubljani (v nadaljevanju »organizator«).

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd.

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija igre “escape room” ter blagovne znamke Enigmarium®, izvajanje trženjskega komuniciranja, promocija drugih znamk organizatorja ter storitev organizatorja na področju Republike Slovenije.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 14.2. do 5.3. na vseh lokacijah sob pobega Enigmarium v Sloveniji.

Žrebanje nagradne igre »Sensperience«bo 11.3.2019. Izžrebali bomo srečnega dobitnika 5 vstopnic za našo edinstveno interaktivno senzorično igro SENSPERIENCE.

Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri za nagrado

  • 5x posamezno vstopnico za igro SENSPERIENCE v Enigmarium® Escape Room na Trdinovi 8 v Ljubljani  (nagrajenec in njegovi prijatelji);

lahko sodeluje vsaka fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejši od 16 let, ki  v času trajanja nagradne igre,  izpolni kuponček s svojimi podatki.

Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči:

– strinja z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov,

–  strinja s temi pravili in splošnimi pogoji poslovanja podjetja Enigmarium

– izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na  Facebook strani Escape Room Enigmarium.

Nakup storitve Enigmarium d.o.o. ni pogoj za sodelovanje.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Preklic sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njej na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@escape-room.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

Potek nagradne igre

V nagradni igri lahko sodeluje vsaka fizična osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejša od 16 let, ki  v času trajanja nagradne igre,  izpolni kuponček in ga odda v skrinjico v poslovalnicah Escape Room Enigmariuma. Vsaka oseba lahko izpolni le en kuponček.

Izbor nagrajencev

Komisija organizatorja bo po žrebanju obvestila nagrajenca po e-mailu.

Komisija bo izbor opravila v prostorih organizatorja in ne bo javno. Sklep komisije s podatki nagrajencev se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljata dva predstavnika organizatorja.

Nagrade

Organizator bo v nagradni igri podelil nagrado:

  • 5x posamezno vstopnico za igro Sensperience v Enigmarium® Escape Room na Trdinovi 8 v Ljubljani  (nagrajenec in njegovi prijatelji);

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe. Akcije se izključujejo.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni v roku 1 delovnega dne po žrebanju z e-mailom, kamor jim bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

V primeru, da se posamezen nagrajenec v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade  organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu popolnih podatkov, navedenih zgoraj, bo nagrada nagrajencu poslana po pošti v roku 5-ih delovnih dni. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

Sodelujoči izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na  Facebook strani Escape Room Enigmarium.

Obdavčitev nagrad

Nagrade so obdavčene v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini.

Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več Facebook profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

Varovanje osebnih podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@escape-room.si.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

– izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

– obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

– objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

– podelitve nagrad.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi veljavne zakonodaje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov info@escape-room.si.

Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.escape-room.si ter v objavi o nagradni igri na Facebooku.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Ljubljana, 07.02.2019

Prijava na novice
close slider

Prijava na e-novice